  
ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠵᠦᠢ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2018 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠡᠯ᠎ᠡ

      10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2018 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠶᠤᠲᠠᠨ ᠢ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ 9 ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠤᠶᠤᠲᠠᠨ ᠴᠦᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠡᠯᠡᠰᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

 

 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ  ᠨᠡᠷ᠎ᠡ  ᠠᠩᠭᠢ   ᠡᠯᠡᠰᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ
1  ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ 2014 ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠵᠦᠢ  ᠲᠥᠪ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠵᠦᠢ
2  ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ 2014 ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠵᠦᠢ ᠲᠥᠪ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠭᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ
3  ᠠᠨᠠᠷ 2014 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠥᠪ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ
4  ᠭᠡᠭᠡᠨ 2014 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠵᠦᠩᠱᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ
5  ᠪᠠᠢ ᠢᠦᠢ ᠰᠢᠩ 2014 ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠠᠨᠵᠢᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ
6  ᠵᠦ ᠯᠢ ᠵᠢᠶᠤᠸᠠᠨ 2014 ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠬᠤᠸᠠᠳᠦ᠋ᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ
7  ᠡᠦ ᠮᠸᠩ ᠰᠢ 2014 ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠬᠤᠸᠠᠵᠦ᠋ᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ
8  ᠻᠧ ᠯᠦ 2014 ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠦᠢ  ᠬᠤᠸᠠᠵᠦ᠋ᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠦᠢ
9  ᠯᠢ ᠬᠦᠢ ᠮᠢᠨ 2014 ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠦᠢ  ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠦᠢ

 

ᠨᠦᠬᠦᠷᠯᠢᠭ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ