
ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ— ᠬᠣᠶᠠᠷ

 

 

 ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ—— ᠮᠥᠩᠬᠡᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠫᠷᠤᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ( ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ )

 

 

 

ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠡᠸᠤᠷᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠭᠯᠢᠮ᠄  ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠥᠷᠥᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲᠸᠮ

  2017 ᠣᠨ ᠤ  11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 16᠄ 30-18᠄ 30 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ 306

 

 

 ᠬᠣᠶᠠᠷ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ

 

  2017 ᠣᠨ ᠤ  11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 16᠄ 30-18᠄ 30 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ 309

 

 

 ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ 1640 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ᠄  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠹᠠᠯᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ

 

 2017 ᠣᠨ ᠤ  11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 19᠄ 00-21᠄ 00 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ 106

 

 ᠳᠥᠷᠪᠡ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ

 

 2017 ᠣᠨ ᠤ  11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 16᠄ 30-18᠄ 30 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ 109

 

 ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠄  ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠪᠠ ᠢᠵᠢᠯᠰᠢᠯ

 2017 ᠣᠨ ᠤ  11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 16᠄ 30-18᠄ 30 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ 109

 

ᠨᠦᠬᠦᠷᠯᠢᠭ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ