
ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ—— ᠨᠢᠭᠡ

 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠣᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠨᠢ

 ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠡᠪ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ

 

 ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ—— ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠲᠦ ᠫᠷᠤᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ( ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠺᠦᠮᠠᠮᠠᠲ᠋ᠤ᠋ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ)

 

 ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ᠄   2017 ᠣᠨ ᠤ  10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 14᠄ 30-18᠄ 30  ᠳ᠋ᠤ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ405

 

  2017 ᠣᠨ ᠤ  11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ 16᠄ 30-18᠄ 30  ᠳ᠋ᠤ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ 205

 

 2017 ᠣᠨ ᠤ  11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ 14᠄ 30-16᠄ 30  ᠳ᠋ᠤ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ 109

 

 2017 ᠣᠨ ᠤ  11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ 16᠄ 30-18᠄ 30  ᠳ᠋ᠤ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ 109

ᠨᠦᠬᠦᠷᠯᠢᠭ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ