ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠯ

 ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠨ᠂ ᠤᠷᠲᠤᠨᠠᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ:《 ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ》᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

 

 ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ:《 ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ》᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

 

 ᠪᠤᠤ ᠶᠢ᠍ᠩ ᠬᠤᠸᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ:《 ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ》᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

 

 ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠨᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ:《 ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ》( ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ)᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

 

 ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠨᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ:《 ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ》( ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ)᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

 

 ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠨ᠂ ᠤᠷᠲᠤᠨᠠᠰᠤᠲᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ:《 ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ‹ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠨᠪᠴᠢᠶᠠᠨ› ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ》᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

 

ᠨᠦᠬᠦᠷᠯᠢᠭ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ